رهیافت های کاربردی در علوم دامی (AAAN) - فرایند پذیرش مقالات