شماره‌های پیشین نشریه

the Animal science

 

فصلنامه علمی_پژوهشی


رهیافت های کاربردی در علوم دامی


ISSN:2387-2422


نشریه علمی_تخصصی رهیافت های کاربردی در علوم دامی مجله ای علمی_پژوهشی می باشد که با همکاری دانشگاه پیام نور مشهد و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش های کاربردی مختلف در زمینه ی علوم دامی را به صورت دو فصلنامه منتشر خواهد کرد.

بنابراین از کلیه پژوهشگران اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و صاحبنظران دعوت می شود مقالات علمی و ارزشمند خود را از طریق ثبت نام در سامانه فصلنامه ارسال نمایند.                                                          

 00000 :ش.م

 


ادرس دبیرخانه:


تماس با ما:


پست الکترونیک:AAAN@Pnu.ac.ir

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه