رهیافت های کاربردی در علوم دامی (AAAN) - مقالات آماده انتشار