رهیافت های کاربردی در علوم دامی (AAAN) - پرسش‌های متداول